Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Kontakt

 • Zamojskie Zakłady Zbożowe
  Sp. z o .o. w Zamościu
  ul. Kilińskiego 77
  22-400 Zamość

  KRS 0000049629 Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie
  z siedzibą w Świdniku,
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  REGON 950161650
  NIP: 9220010927
 • E-mail:zamowienia@zzz.com.pl
 • Telefon+48 84 639 36 33
  +48 84 627 09 43
 • Fax +48 84 639 23 11
 • Godziny realizacji wysyłekOd poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00

Informacje

Hity sklepowe

1 » Regulamin2

RegulaminSKLEP INTERNETOWY PROWADZI SPRZEDAŻ MĄKI WYTWARZANEJ w MŁYNIE NALEŻĄCYM DO
ZAMOJSKICH ZAKŁADÓW ZBOŻOWYCH SPÓŁKA Z O.O. w ZAMOŚCIU
ul. KILIŃSKIEGO 77,  22 – 400 ZAMOŚĆ
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000049629
 NIP 922-00-10-927 
REGON 950161650

Konto bankowe :
BANK PEKAO SA 70 1240 5497 1111 0010 7431 6354      
Kontakt pod nr tel. (84) 639 36 33 lub na adres e- mail : marketing@zzz.com.pl
 
 
 
R E G U L A M I N

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

Sklep internetowy jest zakładowym punktem sprzedaży wyrobów własnych wytworzonych przez Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu, zwaną dalej „Sprzedającym” lub „ZZZ sp. z o.o.”
 
§ 2
Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Klientem”.
 
§ 3
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Udostępnienie danych osobowych Klienta może wystąpić wyłącznie w szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Klienta będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w polityce prywatności.

ZAWARCIE UMOWY
 
§ 4

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar fiskalnego dowodu zakupu
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu .
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
 • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
 • oświadczeniem o akceptacji regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

§ 5
 1. Zawarcie umowy następuje drogą elektroniczną z chwilą złożenia zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, przez Klienta.
 2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku niekompletnego lub wadliwego wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności w poniższym zakresie :
 • przedpłata na konto;
 • płatność za pobraniem                                                
 1. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe :
          BOŚ O/Lublin 36 1540 1144 2001 6401 5424 0001.
 1. Płatność za pobraniem polega na zapłaceniu gotówką doręczycielowi, w momencie doręczenia przesyłki.
 2. W przypadku dokonania przedpłaty na konto, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż 2 dnia roboczego, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 3. W przypadku płatności za pobraniem, zamówienie będzie realizowane niezwłocznie, nie później niż 2 dnia roboczego, po złożeniu zamówienia.
§ 6
 1. Zakupiony towar z załączonym dokumentem sprzedaży (faktura) będzie wysłany na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową :  
 • prosimy o kontakt pod nr tel. (84) 639 36 33 lub na adres e- mail : marketing@zzz.com.pl;
 • w przypadku nieskuteczności powyższych powiadomień, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.


 
USZKODZENIA LUB BRAKI POWSTAŁE W TRANSPORCIE

§ 7
 1. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.
 2. Stwierdzając jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela otworzyć paczkę i sprawdzić, czy dostarczony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.
 
 ODSTĄPIENIE OD UMOWY -  ZWROTY

§ 8
 1. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 2. Zgodnie z ustawą zwrotu towaru można dokonać po spełnieniu następujących warunków: produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób), również opakowanie powinno być nienaruszone (folie i inne zabezpieczenia).
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (kliknij aby pobrać) stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:  marketing@zzz.com.pl
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Spółki.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Do przesyłki należy dołączyć oryginał dowodu sprzedaży.
 8. Zwracane produkty należy przesłać na adres: Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Kilińskiego 77, 22-400 Zamość
 9. Koszty przesyłki ponosi Klient dokonujący zwrotu.
 10. Sprzedający w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu poniesionych płatności - w tym koszty dostarczenia towaru, z użyciem takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności, w terminie wskazanym w ust. 10, do dnia otrzymania rzeczy z powrotem.
 
REKLAMACJE

§ 9
 1. Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Klientowi uprawnienia z tytułu gwarancji jakości - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy :
 • Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego (kliknij aby pobrać) zawierającego opis produktu. (reklamacja bez załączonego formularza lub z niekompletnym wypełnieniem nie będzie rozpatrywana);
 • dołączyć dowód zakupu ;
 • wysłać reklamowany produkt razem z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres: Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Kilińskiego 77, 400 Zamość
 1. Reklamowany produkt Klient odsyła na swój koszt i ryzyko – ZZZ Sp. z o.o. nie odbiera reklamacji przesyłanych „za pobraniem”.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar zostanie wymieniony na inny (pełnowartościowy), a jeśli nie będzie to możliwe lub na wniosek Klienta – Sprzedawca zwraca równowartość ceny produktu powiększoną o koszt przesyłki reklamacyjnej wg stawek obowiązujących w ZZZ Sp. z o.o.
 4. Koszty ponownej wysyłki pełnowartościowego towaru wynikające z uzasadnionej reklamacji, w zakresie realizacji postanowień ust. 4, ponosi Sprzedający.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZZZ Sp. z o.o..
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl